Fordypning: Hva vil Gud med mitt liv?

Mange av oss har en eller annen gang har stilt oss dette spørsmålet. Iblant kanskje med en forventning: ”Jeg lurer på hva slags tanker og planer Gud har denne gangen?” Andre ganger med fortvilelse: ”Finnes det virkelig en vei ut av denne situasjonen her?”

Uansett hvilket spørsmål vi har stilt er Bibelen tydelig på at vi faktisk får lov til å stille denne type spørsmål til Gud. Og bare det er noe som vi kan glede oss over. Den Gud som vi som kristne tror på, bryr seg om hvordan vi har det. Ja, faktum er at Bibelen gang på gang viser at Gud ønsker å være vår guide gjennom livet. At han vil være vår veileder. Eller som det ofte uttrykkes i Bibelens bøker; Vår gode hyrde.

Kong David skriver om dette: ” Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld (Salme 23, 1-3). David beskriver i disse versene en Gud som er aktiv. Som fører oss framover i livet og som leder oss på rette veier.

Tre kilder til kunnskap om Guds vilje

Spørsmålet kan derfor ikke være om Gud leder oss eller ikke. Det gjør han! Derimot trenger vi å få tak i hvordan vi som kristne skal klare å oppfatte denne veiledningen. Og her har man gjennom hele kirkens historie framfor alt pleid å regne med tre ulike kilder til kunnskap om hva som er Guds vilje.

Disse kildene er:

 • Skapelsen
 • Bibelens ord
 • Direkte tiltale

I denne artikkelen har jeg tenkt å gå igjennom disse tre områdene hver for seg. Jeg begynner med det som kort og godt kan beskrives som ”skapelsen”.

Skapelsen

At Gud er vår skaper er en av de mest grunnleggende sannhetene i den kristne troen. Og dette får i neste omgang dramatiske konsekvenser for vår måte å relatere til vår verden på. Om Gud ikke fantes ville vi i praksis vært tvungne til å konstatere at alt vi ser rundt omkring oss – og til og med våre egne liv – bare eksisterer på grunn av tilfeldigheter. Og da ville vi selvfølgelig heller ikke ha noe grunnlag for å stille spørsmål som har med mål og mening å gjøre.

Men siden vi som kristne tror på en god Gud som i tillegg sier at han har skapt oss i sitt bilde, har vi alle grunner i verden til å stille disse spørsmålene! Ja, faktisk er det et sentralt budskap gjennom hele Guds ord at vi er kalt til å forvalte våre liv, våre gaver og våre muligheter til å ære vår skaper.

At Gud er vår skaper er en av de mest grunnleggende sannhetene i den kristne troen.

Spørsmål som: Hva er jeg dyktig til? Hva synes jeg er gøy? Hva sier andre at jeg er bra til? har derfor en hel del å si oss til og med om hva som er Guds vilje med våre liv. Jesus selv snakker både oppmuntrende og alvorlig om at vi trenger å forvalte det ”talent” som han har betrodd oss i denne verden (se Matt. 25,14-30, Luk 19,11-27).

Vi kan også legge til undervisningen i Det nye testamente om det som ofte kalles for Åndens gaver. I flere forskjellige ”lister” gir apostelen Paulus oss eksempel på evner som Gud på overnaturlig vis kan gi oss, først og fremst for å bygge opp den kristne menigheten (se Rom. 12,3-8; 1. Kor. 12,4-11 og Ef. 4,11-13). Disse gavene oppmuntres vi derfor til å søke, og når vi har fått noen eller flere av dem er vi kalt til å forvalte dem til Guds ære.

Samtidig kommer skapelsen alltid til å være en en sløv kniv når vi skal kutte til kjernen for hva som er vår Herres vilje for våre liv. Delvis fordi de fleste av oss har veldig mange forskjellige evner. Dermed kan vi for eksempel kunne egne oss til mange forskjellige yrker, eller studere mange forskjellige fag på universitet eller høyskole. Delvis kommer det av at vi faktisk ikke alltid kan stole på vår fornuft. Riktignok leder Gud oss for det meste på en måte som i hvert fall i bakspeilet kan virke både rett og rimelig. Men som mennesker er vi også preget av synd, og vi ser derfor ikke alltid klart når det gjelder Guds vilje og ledelse.

Derfor trenger vi også Guds skrevne ord.

Bibelens ord

Den overlegent viktigste veiledningen som vi får gjennom Bibelen handler om et veldig spesifikt spørsmål, nemlig: Hvordan kan jeg som synder få fellesskap med en hellig Gud? Ikke noe spørsmål kan i bunn og grunn være viktigere enn dette, for som Jesus sier: ”Hva hjelper det et menneske om det vinner hele verden, men mister sin sjel?” (Matt. 16,26).

Men med dette som basis kan vi også konstatere at det finnes veldig mye annet som Guds ord har å si om hvordan vi skal leve våre liv her på jorden. Jeg pleier selv å si at Bibelen riktignok ikke besvarer alle våre spørsmål, men den gir allikevel tydelige svar på de viktigste spørsmålene – og at den gir i det minste en allmenn veiledning for alle andre situasjoner som vi kan tenkes å stå i.

Mer enn andre steder merker vi dette i Bibelens etiske veiledning, som jo er like sann uansett hvor jeg bor, hva jeg velger å studere, hvem jeg gifter meg med eller hva jeg til slutt velger for yrkesretning. Uansett hvilken sammenheng vi enn befinner oss i kan vi ganske enkelt si at vårt kall er å bli mer lik Jesus Kristus. ”La alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn”, skriver Paulus (Kol 3,17, jf. 1. Kor 7,17-24).

Essensen i dette er, at om jeg holder meg til Guds vilje slik som jeg møter den i Bibelen, kan det aldri gå helt feil for meg. Om jeg lever i fellesskap med Kristus, kan mitt liv aldri være mislykket. Om jeg stiller meg til disposisjon for min Herre, kan ingen utdannelse eller yrkesvalg være bortkastet. Og det er på samme måte med alle andre spørsmåls- stillinger og situasjoner som møter meg i livet.

Men et spørsmål gjenstår jo fremdeles: Kan Gud også lede oss i sånne spørsmål som Bibelen ikke uttaler seg direkte om? Her trenger vi å si noen ord om direkte tiltale.

Direkte tiltale

Både Det gamle og Det nye testamentet er fullt av fortellinger om mennesker som opplever Guds direkte tiltale. Hilsener fra Gud kan komme til oss på en mengde ulike måter.

 • De kan komme gjennom et bibelord som ’kommer imot oss’ når vi leser Guds ord.
 • De kan komme gjennom andre mennesker.
 • De kan komme gjennom drømmer, syner eller profetisk tiltale.
 • De kan komme gjennom Åndens stille hviskninger i vårt indre.
 • De kan komme gjennom engler – og gjennom en hel menge andre mer eller mindre vanlige fenomen.

At dette ikke bare er erfaringer for en liten kristen ”elite” går tydelig fram av Jesu egen undervisning: ”Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme (Joh. 10,1-5).”

Her sier Jesus tydelig at sauene ”hører” og ”kjenner” hans stemme. Alle Guds barn kan altså høre sin hyrde tale! En av våre mest spennende øvelser som kristne er derfor å lære oss å skille ut disse hilsenene i det bruset som hele tiden omgir oss. Og den beste måten å gjøre dette på, er ganske enkelt å sette av tid til å være med Herren i bønn, bibellesning og kristent fellesskap.

Vi er mange som en eller annen gang har ropt ut i frustrasjon: ”Gud, gi meg bare en hilsen, gi meg bare ett ord direkte fra deg!” De fleste av oss har nok merket at det sjelden er sånn det foregår. Samtidig finnes det selvfølgelig ting som vi kan gjøre for å gjøre det lettere for Gud til å tale til oss. Foruten det jeg har allerede nevnt kan det være motiverende å sette av noen dager til bønn og faste før man skal ta en viktig beslutning. Vi kan også søke forbønn fra personer som vi vet kjenner Gud godt, eller som fungerer i den profetiske nådegaven, for å få hjelp til å lytte etter Herrens veiledning for oss på denne måten.

Til slutt får vi også finne hvile i de to første dimensjonene av Guds veiledning: skapelsen og bibelordet. Om vi ikke får erfare Guds spesifikke veiledning, er det normale at vi ganske enkelt får stole på det som vi kan forstå med hjelp av skapelsen. Fullstendig Uavhengig av hva vi tar for beslutninger for øvrig, kan vi også bestemme oss for at der vi er kan vi være Guds vitner og la oss forvandle til å bli mer lik Jesus Kristus. For det er jo det vi leser om i Ordspråkene: ”Legg alt du gjør, i Herrens hånd, så skal dine planer lykkes (Ordspr. 16,3).”

 

Spørsmål til videre refleksjon:
 • Hvilket bilde av Gud preger din personlige relasjon til Herren?
 • Er Gud en Gud som taler eller en Gud som er stille?
 • Hvordan har du selv opplevd Guds veiledning gjennom skapelsen, Bibelens ord og direkte tiltale?
 • I samfunnet i dag får vi ofte høre utsagn som ”det som kjennes rett er rett”. Hvilke konsekvenser (positive og negative) får det om vi resonnerer på denne måten når det kommer til Guds vilje?
 • ”La alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn”, skriver Paulus. Hva kan dette bety i ditt eget liv?
Bibeltekster som knytter an til temaet:
 • Salme 19
 • Salme 23
 • Jes 28,23-29
 • Jer 29,11-14
 • Matt 25,14-30
 • Luk 19,11-27
 • Joh 10,1-5
 • Joh 16,7-15
 • Apg 10
 • Apg 16,6-10
 • Rom 1,19-20
 • 1 Kor 2,10-16
 • 1 Kor 7,17-24
 • Kol 3,16-17
 • 2 Tim 3,16-17
 • Jak 1,5
 • Jak 3,13-18