Gruppesamling: Velkommen til ungLeder Norge

Hvilken rolle er det naturlig for deg å ta i situasjoner du møter som leder? Gjennom ulike øvelser skal vi snakke om hvordan lederskap kan se ut gjennom kommunikasjon, samarbeid, deltakelse og initiativ.

Forberedelser

#Leder

Se gjennom samlingen og forbered deg på programmet. Ha klart det praktiske du trenger til øvelsene.

#Deltaker

Ingen forberedelser.
Program
18.00 Ønske velkommen og deretter sette i gang forberedelsene til kveldsmaten.
Jesusvandring gjennom Matteusevangeliet (fast element)
Kort bønn.
19.00 Delerunde (Hver person får si noe om seg selv)
19.10 Bli-­kjent leker
19.40 Innledning til ledertrening
19.55 Bygge spagettitårn
20.15 Refleksjonssamtale
20.40 Bønn og lovsang
20.55 Personlige mål
21.00 Avsluttende bønn
Mål
Første samling. Fokus på å bli kjent og sette fokus på hva ledertrening innebærer. 

Lage kveldsmat (opptil 20 min)
Dette er den første samlingen. Lederutvikleren handler inn slik at alt ligger til rette for en god kveldsmat, men lager ikke maten klar. Når alle deltakerne er kommet, ber lederutvikleren om hjelp til å forberedt måltidet. Inviterer deretter alle til å delta i forberedelsene av kveldsmaten. Del gjerne ut konkrete oppgaver til deltakerne, utnevn gjerne en leder blant deltakerne.

Observasjoner

Mens deltakerne forbereder kveldsmaten observerer lederutvikler hver enkelt deltaker:

 • Hvordan håndterer deltakeren å få tildelt en oppgave?
 • Hvordan håndterte lederen sin oppgave?
 • Viser deltakerne forståelse?
 • Trekker de seg tilbake?
 • Hvordan er relasjonen med andre deltakere?
 • Hvordan oppfører de seg i forhold til hverandre, fremstår de:
 • Trygge eller usikre?
 • Ydmyke eller stolte?
 • Hjelpsomme eller overtakende?
 • Inkluderende eller ekskluderende?
 • Irettesettende eller opplærende?
 • Utadvendte eller innadvendte?
Bli kjent leker (30 min)
Her er det fritt opp til ledertrener. Velg for eksempel Speed-date med en lagquiz i etterkant om generelle spørsmål om deltakerne, stolleken eller avisleken.
Info til ledertrener og innspill til innledning til ledertrening (15 min)

Det å bli en bedre leder vil kreve at deltakerne våger å prøve og feile, være ærlig med tanker og holdninger og invitere til tilbakemeldinger på den en er og det en gjør. Din oppgave som ledertrener er å prøve å skape en kultur av åpenhet og at det er rom for å feile. Denne gruppa er ment å være en trygg plass der vi kan øve oss på å bli bedre ledere. Jo mer deltakerne deler, våger og prøver, jo mer vil de lære om seg selv og lederskap. Si noe om taushetsplikt og viktigheten av å skape tillit til hverandre for å kunne jobbe godt sammen.For å eksemplifisere modellen som vi bruker som basis for ledertreningen (Kolb sin læringssirkel) kan du bruke øvelsen med kveldsmaten som utgangspunkt. Du kan si til deltakerne at i dette kurset så prøver vi så langt det er mulig å ha praktiske tilnærminger til lederskap og utøvelsen av det i tillegg til undervisningen som vi ser. Du kan fortelle at vi ønsker å gjøre ulike øvelser sammen, for så å evaluere og reflektere i etterkant. Så forteller du at kveldsmaten var et lite eksempel på en slik oppgave, bare at her visste deltakerne ikke om at det var en øvelse. Vi gjorde noe sammen og da tar man ulike roller. Det kan være interessant å snakke om hvorfor man tok den rollen man tok og hvordan dette er relevant for lederskap. Det du observerte under kveldsmaten kan du ta med deg for å starte en refleksjon rundt ledertrening. Det er ikke et poeng å sette deltakerne ut med å nevne det du har observert som kan oppfattes som kritikk av deres væremåte men heller å trekke fram det positive som skjedde og utforske hvorfor vedkommende gjorde akkurat dette. Her er det tenkt en samtale hvor du bruker Kolb sin læringsirkel til å lede deltakerne i en refleksjon rundt sine egne handlinger.Eksempel på samtale i etterkant av innledning av ledertrener:
Her sitter alle i plenum og ledertrener leder gruppa gjennom en refleksjon over det som har hendt, det som er blitt observert og tanker deltakerne har. Nedenfor har vi delt inn refleksjonen inn i bolker for å tydeliggjøre prosessen i læringssirkelen.

Observasjon og refleksjon

Du har observert deltakerne i forberedelsene, og bemerker en konkret ting ved en eller flere av deltakerne. For eksempel at deltakerne tok ulike roller, at noen tok ansvar, noen delegerte osv.Hvordan opplevde deltakerne at de var i denne situasjonen? Hvorfor tok de denne rollen? Var det noe med gruppa eller var det usikkerhetsmomenter? Hvordan håndterte dere muligheten til å påvirke hvordan måltidet skulle bli?Bruk observasjonene som du har gjort som utgangspunkt til å stille spørsmål til deltakerne? Hvorfor tok de akkurat den rollen, hvilke roller ble fylt? Hva tenkte de når de måtte lage mat? Hva leste de i hverandres kroppsspråk, hvordan var samarbeidsevnen mellom deltakerne, hvordan fungerte lederen? En kan kommentere observasjonen på et generelt plan hvis en føler det blir for utfordrende for den første samlingen.

Generalisering

Når alle har fått analysert egen og gruppas atferd forsøker man å generalisere dette inn i hverdag til deltakerne. Gjerne inn i en kontekst der gruppa kan kjenne seg igjen, slik at man kan få en god samtale.

 • Ligner min væremåte i denne situasjonen slik jeg er i virkeligheten? Hvordan? Eller hvorfor ikke?
Utprøving av handling
For å prøve ut lederskap kan en forsøke å gjennomføre en annen praktisk oppgaven der deltakerne skal bygge spagettitårn.
Bygge spaghettitårn (20 min)

Del opp i ulike grupper fra fire til seks personer. La dem utføre en bygge oppgave med spagetti og marshmallows eller avispapir og tape og be dem bygge høyest mulig tårn på den tiden de har fått til rådighet. Du kan også her velge ut en leder, gjerne ikke den samme som sist. En twist på oppgaven kan være at lederen ikke får være ”hands on” på det som skjer.Hensikt: Observere atferdsmønstre i forhold til initiativ, kroppsspråk, samarbeidsevne, styring, deltakelse.
Refleksjonssamtale (25 min)

 • Hvordan var det å utføre denne oppgaven?
 • Hvordan var det å være leder?
 • Hvordan var det å bli ledet?
 • Er egen atferd i denne oppgaven et godt eksempel på hvordan man er i virkeligheten?
 • Hvordan responderer deltakerne på forslag om løsning, hvem tar kontroll, hvorfor lykkes man/mislykkes man med samarbeidet?
 • Hvordan responderer deltakerne på å ikke alltid være den som har den beste løsningen blir hørt/får gjennomslag for sin ide?
 • Hvordan reagerer deltakerne på tidspress/konkurranse?
 • Tok de andre roller enn da de ikke visste at de ble observert?

Etter at man har gjennomført oppgaven kan du utfordre ungdommene til å hente opp tråden igjen fra refleksjonen tidligere og i lys av de nye erfaringene.

 

Personlige mål (5 min)
Deltakerne noterer seg noen personlige mål for hvordan de konkret kan jobbe med lederskap framover og hvilke mål de ønsker å sette seg for tiden med ungLeder Norge.