Fordypning: Hvilke lederstiler trengs i et kristent arbeid?

Finnes det noe sånt som en «kristen lederstil»? Den spontane responsen fra mange av oss er sannsynligvis at «ja, det må det vel gjøre!» Ved nærmere undersøkelse viser det seg likevel ikke å være fullt så enkelt. Ulike lederskapsgaver får nemlig forskjellige uttrykk, og ulike situasjoner krever ulike måter å lede på.

La oss ta en person som Paulus som eksempel. Denne store apostelen vitner om seg selv at han kunne lede de troende både som «en mor når hun varmer sine barn ved sitt bryst» og «som en far» (1 Tess 2,7.11). Andre ganger var han derimot skarpere i tonen. De troende i Galatia får en real utskjelling fordi de har latt seg forlede av en gruppe jødiske vranglærere (se Gal 1,6-10; 3,1-6), og til menigheten i Korint, stiller han det direkte spørsmålet: «Skal jeg kommer til dere med pisken eller med kjærlighet og mildhet?» (1 Kor 4,21).

Samme dobbelthet finner vi hos vår Mester Jesus. Da han vandret rundt her på jorden, kunne han iblant opptre mykt og bekreftende (se Markus 14,6-9), mens han andre ganger kunne være hard i sin fordømmelse (se Matt 23,13-33). Han kunne sammenligne seg selv med en høne som «samler kyllingene under sine vinger» (Matt 23,37), og han kunne opptre som en rovfugl som skyver ungene sine ut av redet for at de skal bruke sine vinger og begynne å fly (se Luk 9,12-13).

Ulike situasjoner krever altså ulike tilnærminger fra de som er satt til å lede. Samtidig er det likevel slik at alt kristent lederskap trenger å være basert på en holdning av uselviskhet. Vårt mål som leder kan aldri være noe mindre enn å legemliggjøre det som gjerne kalles den dobbelte kjærlighetsbudet: ”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand» Og: «Du elske din neste som deg selv »(Matteus 22,37.39).

Spørsmålet er: Hvordan gjør vi det? Og svaret er: På mange forskjellige måter!

Menneskeorientert eller oppgaveorientert

En første relevant inndeling, kan være mellom et menneskeorientert og et mål- eller oppgaveorientert lederskap. En menneskeorientert leder er en person som i de fleste situasjoner ser det som naturlig å sette individet først. Han eller hun er altså mer opptatt av den enkeltes ve og vel, enn av de overgripende visjonene. Ofte er det en person som fungerer sterkt i gaver som hyrde, barmhjertighet og gjestfrihet (se Ef 4,11; Rom 12,8).

Den mål- eller oppgaveorienterte lederen derimot, kjennetegnes ved evnen til å heve seg over enkelttilfellene, for i stedet å fokusere på det felles oppdraget. Det er ledere som ikke bare er hyrder, men også generaler, som kan stå i spissen for «troppene» når det går mot strid. Ofte de er sterke i gaver som ledelse og administrasjon (se Rom 12,8 og 1 Kor 12,28).

Det sier seg selv at begge disse personlighetstypene fyller en funksjon både i og utenfor den kristne menigheten. Begge trengs derfor også, for å utøve et god kristent lederskap.

Situasjonstilpasset lederskap

En annen måte å nærme seg spørsmålet om en god kristen lederstil er å knytte an til det næringslivet ofte beskriver som et situasjonstilpasset lederskap. Her tar man på alvor det faktum at ulike personer og situasjoner krever ulike mengder styring, og at man som leder/sjef må tilpasse sin lederstil tilsvarende. Den svenske sjefsorganisasjonen Ledarna løfter for eksempel frem fire ulike lederstiler, som hver for seg – avhengig av forutsetningene ellers – kan være et uttrykk for et godt (for ikke å si nødvendig) lederskap:

«Instruerende: Høy grad av detaljstyring, instruksjoner og tett oppfølging. Passer bra når medarbeiderne mangler erfaring eller kompetanse for oppgaven. Arbeidsgruppa kan også være en helt ny sammensetning, som aldri har møttes før. Lederstilen vektlegger struktur og er passer godt i en gruppe der modenhet er lav.

Deltagende: Du og dine medarbeidere tar avgjørelser sammen. Hvordan arbeidet utføres bygger i stor grad på konsensus mellom deg og dine medarbeidere. Dette er en hensiktsmessig måte å lede på når oppgavene bygger på samarbeid og medarbeidere har høy modenhet. Din lederstil kjennetegnes av en støttende atferd der behovet for struktur er lite.

Delegerende: Du delegere både beslutninger og gjennomføring til gruppen eller individet. Passer når du leder medarbeidere som er helt selvgående, erfarne og kyndige på de områdene som krever selvstendig arbeid og mindre behov for samarbeid.

Rådgivende: Her er det du selv som tar avgjørelsene, informere medarbeiderne dine og støtter dem ved å gi konkrete råd. Denne lederstilen er passende hvis du har medarbeidere som er uerfarne eller satt i en ny sammenheng, men som du vet har kompetanse for oppgavene. Her gir du rammer og strukturer frem til de ansatte har funnet sin rolle og bli mer varme i trøya.» [1]

Lederteamet – innad

Det naturlige i et kristent arbeid bør alltid være at lederskap utøves i en form for teamkonstellasjon. Det er mange ulike grunner til dette, men den mest grunnleggende er at vi mennesker er forskjellige, og at lederskap derfor blir mer dynamisk når det utøves av ulike personligheter og gaver.

For at lederteamet skal fungere optimalt som prosjekt- eller planleggingsgruppe, er det minst fire forskjellige roller som må være på plass. Nemlig:

 • Produsenten som har god kunnskap om sitt område og sørger for at man oppnår resultater.
 • Administratoren som planlegger, samordner og kontrollerer arbeidet.
 • Entreprenøren som tenker nytt, er kreativ og tar risikoer.
 • Integratoren som vektlegger samarbeid og vier stor oppmerksomhet til relasjonene i gruppen. [2]

Enda viktigere enn teamets bredde er likevel et felles fokus. Sagt på en annen måte: deres visjon. Så sant som at et team må være sammensatt av forskjellige typer mennesker, er det nemlig at de forenes av et felles mål for hvor de er på vei. Hvis mangfold i stedet betyr at man har helt ulike visjoner om hva man vil oppnå, eller en veldig stor spennvidde i spørsmål om teologi, er risikoen for at det blir lammende heller enn dynamisk.

Lederteamet – utad

Minst like viktig som rollene i teamet innad, er rollene utad mot de personene de er ledere for – for eksempel deltakere i en kristen barne- eller ungdomsgruppe. Selv her kan det riktignok være viktig med de rollene som vi akkurat har vært inne på, men også andre evner eller personligheter kan være av betydning når vi setter sammen lederteamet vårt. For eksempel kan vi ha glede av personer som…

… er gode til å få folk til å føle seg velkommen
… er flinke til å «få i gang» folk, for eksempel til kveldens aktivitet
… har god humor og får folk til å le
… liker og er gode i sport
… ikke kan la være å snakke om Jesus, uansett hvor man er i programmet
… er dyktige til å gjøre Guds ord levende for andre
… har en sterk gave av omsorg
… er gode på småprating
… lett kommer inn på dype temaer
… er dyktige på det tekniske

Gud er mangfoldets Gud, og også i et kristent lederskap trenger mangfoldet å få blomstre. Dette står ikke i motsetning til at det finnes hovedledere som har det overordnede ansvaret for de ulike virksomhetene. Det betyr heller ikke at det er uviktig å ha en tydelig og felles visjon. Men selv der disse tingene er på plass, trenger vi å utfordre oss selv til å se og erkjenne vårt behov for ledere som kompletterer oss selv i både når det gjelder gavemangfold og lederstil. På den måten kan vi få mest mulig gjort, og nå et maksimale antall mennesker med evangeliet.

Se også artikkelen Syv nytestamentlige lederskapsgaver og Bygg og utvikle et lederteam for kreativ barnevirksomhet.

Spørsmål til videre refleksjon:
 • Hvilken lederstil har dominert den sammenhengen du selv tilhører? Har dette vært positivt eller negativt?
 • Er det en lederstil du selv kunne ønske å bli bedre på?
 • I lys av listene under «Lederteamet – innad» og «Lederteamet – utad»: er det noen evner eller personlighetstyper dere hadde trengt å rekruttere for det lederteamet du selv er med i?
Bibelske tekster som er knyttet til temaet:
 • Luk 6,12-16
 • 1 Kor 12,12-31
 • Ef 4,7-16
For videre lesning:
 • Body Builders David Petts
 • Discover Your God-Given Gifts – Don og Katie Fortune
 • Fivefold Ministry Made Practical – Ron Myer
 • Understanding the Fivefold Ministry – Matthew D. Green (red)
 • Your Spiritual Gifts Can Help Your Church Grow – Peter Wagner
 • Ledare i Guds rike Olof Edsinger

[1] ledarna.se/sv/Chefsguider/Ledarskap/Situationsanpassat-ledarskap/ (30.6.2016).

[2] (Jfr boken Ledarskapets fallgropar av Ichak Adizes. Adizes mener at ulike organisasjoner trenger ulike typer lederskap, og at det kan holde med bare én av de fire lederstilene (som da må være skreddersydd ut fra den aktuelle organisasjonens behov). I en kristen arbeids- eller prosjektgruppe tror jeg imidlertid det generelt er positivt gavene har så stor variasjon som mulig.)