Fordypning: Hvordan bli en god leder?

Følg Jesus

Jesu hovedkall til sine disipler var: «Følg meg!»

En leder er en som følger Jesus og på den måten viser veien for andre.

«Følg mitt eksempel, slik jeg følger Kristi eksempel» var Paulus djerv nok til å si (1 Kor 11,1).

Lev i lyset

Uoppgjort synd kan hindre bønnhørelse og stenge for Guds kraft (Jes 59,1-2; 1 Pet 3,7b). En leder bekjenner derfor sine synder for Gud. Skriftemålet kan være en god hjelp til å bevare frimodigheten.

Ordet og Ånden

1 Pet 4,10-11 minner oss om at vi skal tjene i Guds kraft og formidle Guds ord. Vi oppfordres til å strebe etter de åndelige gavene (1 Kor 12,31 og 14,1).

Prioriter

Vi må prioritere knallhardt. Du må ikke si «ja» til alt. Kanskje er det bare én eller to oppgaver vi skal si «ja» til.

Men det vi sier «ja» til, skal vi si 100 % «ja» til. Der uteblir vi ikke verken fra ledersamlinger der arbeidet planlegges eller fra de møter og aktiviteter der planene skal settes ut i livet. Der sørger vi for at ikke noe annet «kommer i veien», så vi må melde avbud eller forfall.

Så lenge vi har én eller noen få tjenester, kan vi makte å være til stede alle gangene vi skal være til stede, og vi er ikke lenger trette fordi vi har hatt så mye annet å gjøre. Dessuten får vi mer omfattende erfaring og kompetanse på ett felt.

Husk at du skal være ett lem på Kristi legeme, ikke mange. Men dette lemmet skal fungere maksimalt. Familie og jobb må som regel prioriteres framfor en tjeneste. Men husk: Prioritering betyr først og fremst at noe har forkjørsrett, ikke at det nødvendigvis er det vi bruker mest tid på. Vi bruker for eksempel ikke mest tid til andaktsstund selv om dette skal ha forkjørsrett framfor andre ting.

«Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg», sa Jesus (Matt 6,33).

Lær å si «Nei»

Vi kan ikke si et helhjertet «ja» til noe uten å si enda flere «nei» til alt det som ikke er i pakt med prioriteringene våre.

Noen ganger har vi kanskje tid og krefter til å påta oss begrensede oppdrag utenom de faste tjenestene. Men disse oppdragene må aldri gå ut over det faste. Da lider hele arbeidet.

Sett konkrete mål

En leder trenger en visjon som angir retningen for arbeidet og konkrete mål å bevege seg mot. Målene må være så konkrete og tydelige at en har en mulighet for å måle i hvilken grad en har nådd dem etter en viss tid.

«Sikter du på ingenting, er det nettopp det du treffer», sier et ordtak. Dessverre er det altfor mange kristne ledere som ikke aner hva de egentlig sikter på.

Viktige spørsmål når en setter seg mål, er: Hvem ønsker vi å nå? Hva er det særlig vi vil nå dem med? Hvordan vil vi nå dem? Hva ønsker vi skal skje etter at vi har nådd dem? Hva slags fellesskap skal de føres inn i? Hvilke tjenester trenger vi for at dette skal skje? Hvordan utdanner vi ledere til disse tjenestene? Hva slags forsamling ønsker vi å bygge?

Når disse spørsmålene er besvart, er spørsmålet: Hva må prioriteres opp og hva må prioriteres ned for å nå målene. Vi kan aldri prioritere noe opp uten å prioritere noe annet ned!

Vær en igangsetter

Det er ikke festtaler og innlegg på komitemøter som fører oss framover. Gode ledere setter av tid, bevilger penger og mobiliserer krefter. De venter ikke at noe skjer helt av seg selv, men er igangsettere.

En god leder beveger seg mot et mål, får andre med seg og gir seg ikke før målet er nådd.

Evaluer hjerteløst

I den grad vi overhodet evaluerer i kristen sammenheng, skjer det ofte på denne måten: «Vi nådde ikke målet, men vi hadde en hyggelig tur. Vi har mye å takke for».

Når vi ikke når et mål, er det et problem. Da må vi enten åpenlyst innrømme at vi gir opp å nå målet, eller vi må finne en ny og bedre måte å nå det på. Alt annet er tåkelegging.

Lær av andre

Stolthet eller sårbarhet gjør det vanskelig å ta imot opplæring fra andre, nærværende mennesker. Enten vil en bare stole på sin egen erfaring, eller en vil bare lære fra ledere som enten er døde eller langt borte og som en ikke har nærkontakt med.

En som ønsker å utvikle seg til en god leder trenger både levende og nærværende forbilder, noen han kan få både teoretisk og praktisk opplæring av, og noen han kan bli evaluert av.

Det er nyttig å lese gode bøker, og en kan lære mye av å gå kurs. Begge deler er nødvendig for å kunne henge med.

Men enda viktigere er det å praktisere sammen med noen som har mer erfaring, er dyktigere enn en selv og som kan lære en opp. En som skal bli kirurg, kan ikke nøye seg med å lese bøker om anatomi. Han eller hun må tas med i operasjonssalen, bli vist hvordan inngrep utføres og få lov til å prøve selv under veiledning. En som skal bli en leder i en kristen sammenheng, trenger noe av det samme.

Lær opp andre

Det er viktig at en leder gjør en god jobb. Men det er om mulig enda viktigere at han eller hun lærer opp andre til å gjøre den samme jobben og etter hvert overta. Det var dette Jesus gjorde da han vandret rundt med 12 disipler.

En av de viktigste lederoppgavene er å finne mennesker som er villig til å bli lært opp. Ikke alle er det. Men noe er, og det er disse den gode lederen må finne, utfordre og få med seg.

Lederskap består ikke i overvåking eller kontroll, men formidling av visjoner, ideer og praktisk kompetanse.

Kvalitet er viktigere enn kvantitet.

Når du gir noe til Jesus eller til din neste, så gi det beste du har. Ha ett godt møte i uka framfor to halvgode. Sats på et virkelig godt barnearbeid framfor å gå for halv maskin både i barnearbeidet og tenåringsarbeidet.

Det viktigste er ikke hvor mye du gjør, men hva som blir resultatet. Kvalitet gir resultater. Dårlig forberedelse og usikker gjennomføring gir ikke resultater.

Tenk langsiktig og våg å forandre

Det eneste vi vet om et arbeid som fungerer i dag, er at det ikke uten videre vil fungere under nye forhold i morgen. Vi trenger stadig nye kunnskaper, ferdigheter og erfaringer.

Organisasjoner må stadig være forberedt på å brytes ned og bygges opp på en mer hensiktsmessig måte. Dette skaper både angst og stress, men det er uunngåelig.

Tenk mer på organisasjonens framtid enn dens fortid!