Veiledning i bruk av tester

-for ledere
I ungLeder vil det blir brukt en eller flere type tester. Både på det sekulære og «kristne» markedet i dag finnes det utallige varianter av tester. Nådegavetester, teamprofiltester, personlighetstester og profilverktøy for å nevne noen. Her er noen innspill på hvordan bruke disse testene på en vis og god måte.

Hensikten med tester er å avdekke og systematisere informasjon på individnivå som kan være vanskelig å kartlegge på andre måter.

Oftest får man en rapport eller et resultat av en test. På den måten får man en slags tilbakemelding på hvem man er.

Tester kan på sitt beste være et svært effektivt og godt verktøy for å få økt selvinnsikt og bedre kjennskap og forståelse for seg selv.

Selv om vi anbefaler å bruke visse tester, må disse benyttes på en klok og forsvarlig måte. Nøkternhet er et sentralt stikkord.

Mulighetene ved å bruke tester
 • Tester kan bidra til å gi økt selvinnsikt gjennom tydelige og sannferdige tilbakemeldinger om en persons gaver og styrker (og svakheter).
 • Denne typen tilbakemelding kan på sitt beste bidra til at mennesker oppdager mer av sitt potensial og kan få økt frimodighet.
 • I møte med spørsmål om hvem man er og hvordan man kan bli brukt av Gud, kan tester være et godt redskap til å ha gode samtaler omkring dette.
Utfordringene med å bruke tester
 • Folk har en slags form for respekt for en test. Mange vil derfor automatisk si seg enig i en test, selv om resultatene ikke nødvendigvis er nøyaktige.
 • Tester gir sjelden et nyansert bilde av en person. Man må derfor bruke resultatene som en antydning om generelle tendenser hos en person, ikke som en fasit på hvem og hvordan man er.
 • Tester kan gi et øyeblikksbilde av person og tar oftest utgangspunkt i en avgrenset situasjon. Resultatene vil derfor avhenge av hvilke situasjoner man har
  som utgangspunkt (for eksempel hvilke roller man har i det aktuelle teamet og hvor mye av seg selv man får vist og brukt).
 • Tester baserer seg ofte på egne evalueringer. Resultatet avhenger derfor av hvor mye selvinnsikt man har. En person kan skåre seg på en måte som ikke samsvarer med realitetene, men heller handler om egne idealer og ønsketenkning. Det er derfor viktig å være konstruktivt kritisk til testresultatet.
 • Noen kan også oppleve det krevende å få en såpass direkte tilbakemelding på
  hvem man er.

Utfordringene som er nevnt overfor gjør at man skal opptre varsomt med tester. For oss er det viktig at våre ledertrenere og deltakere har denne kunnskapen og innsikten.
Vi oppfordrer ledertrenere å videreformidle noe av dette i sine grupper når man skal arbeide med nådegavetesten.